توضیحات پروژه

طراحی و اجرای ساک دستی تبلیغاتی شرکت کاریان همراه در آتلیه طراحی گرافیک هوراد انجام شد.