توضیحات پروژه

طراحی و چاپ رول آپ های ایران داروک به منظور استفاده در رویدادهای بازاریابی این برند دارویی توسط هوراد انجام شده است. طراحی و تولید سازه های قابل حمل نمایشگاهی از جمله خدماتی است که توسط تیم طراحی و اجرا هوراد ارائه می گردد.