توضیحات پروژه

طراحی ست اوراق اداری شرکت پخش اهورا که حوزه فعالیت آنها پخش داروهای پوست و مو بود به آژانس ما سپرده شد، تیم ایده پردازی هوراد پس از تحقیقی میدانی به نشانه ای که گویای فعالیت آنهاست رسید و پس از آن هویت بصری این شرکت که شامل ست اداری آنها بود طراحی شد.