توضیحات پروژه

شرکت موسی خانی که سال ها در حوزه تجهیزات تخصصی آسانسور و صنایع مرتبط فعالیت دارد این افتخار را به ما دادند تا غرفه نمایشگاهی آنها توسط تیم طراحی غرفه هوراد ساخته شود. این غرفه با در نظر گرفتن نیازهای اصلی بازرگانی موسی خانی طراحی و اجرا شد.