توضیحات پروژه

طراحی کاتالوگ پیازکلیدین شرکت پوراطب با الگو برداری از طرح بسته بندی این محصول و همچنین بهینه شده برای ویزیت علمی پزشکان طراحی گردید. پس از نهایی شدن طرح ، کاتالوگ پیازکلیدین توسط تیم هوراد چاپ و تولید شد.